Är det möjligt att ha olika nivåer av korttidsarbete under en avtalsperiod?

Under 2020 års villkor går det att ha olika nivåer under avtalsperioden om det är reglerat i avtal mellan arbetsgivaren och de anställda (antingen via kollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och de anställda). Under 2021 års villkor kommer detta att ändras, läs mer om förtydligandet för 2021 års villkor här.

Enligt lagen om korttidsstöd får arbetstidsminskningen förläggas fritt under varje avtalsperiod så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar den avtalade nivån.

Med avtalsperiod menas den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden.

Tecknas ett avtal under 2020 års villkor om att korttidsarbete ska löpa om 60% mellan april-maj är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 80% i juni är detta en annan avtalsperiod. Ett avtal kan också omfatta flera stödnivåer. Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa med 60% april, 80 % i maj-juni och 60 % i juli utgör perioden april-juli en avtalsperiod. Arbetstiden kan förläggas fritt under hela avtalsperioden, även om den omfattar olika stödnivåer. Läs mer om förtydligandet om 2021 års villkor angående detta här.

Arbetstids- och löneminskningen ska efter hela avtalsperiodens slut uppfylla nivåerna i avtalen för att företaget ska ha rätt till stöd. Vid slutavstämningen sker en sista kontroll att det stämmer överens med sökt stöd.

Läs även mer om retroaktiva avtal här Vad betyder det att avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt?

Ändringar gällande avtalsperioder och hur arbetstiden får förläggas 
Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Under det nya stödet är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete.

En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021. Det eftersom staten från december 2020 till och med mars 2021 står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen och från april till och med juni 2021 för 50 procent av kostnaden.

Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – mars 2021 och april – juni 2021 och inte heller mellan olika avtalsperioder.

Exempel:
Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 60 procent mellan december 2020 – januari 2021 är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 40 procent mellan februari – mars 2021 är detta en annan avtalsperiod. De två avtalsperioderna kan ingå i ett och samma avtal så länge det tydligt framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period.

Företaget kan sedan teckna ett avtal om exempelvis 40 procent mellan april – juni 2021, detta är då en egen avtalsperiod. En avtalsperiod kan inte, som det framgår ovan, löpa över skiftet mellan mars och april 2021.

Arbetstiden kan förläggas fritt under respektive avtalsperiod. En avtalsperiod kan inte (till skillnad från under 2020) innehålla flera nivåer av arbetstidsminskning. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över skiftet mellan mars och april 2021.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.