Gäller kontroller av värdeöverföringar 2021 även utländska moderbolag?

Stödet för korttidsarbete har förlängts med perioden 1 december 2020-30 juni 2021, och sedan ytterligare med perioden 1 juli - 30 september 2021. Förlängningen följer av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som trädde i kraft den 15 februari 2021, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd (korttidsarbete 2021). Av den tillfälliga lagen följer att arbetsgivare inte har rätt till stöd om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period.

Den nya lagen innehåller även en bestämmelse att om en arbetsgivare ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), gäller vad som anges om värdeöverföringar ovan även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Den avgörande tidpunkten för frågan om koncerntillhörighet föreligger eller inte är den tidpunkt då beslutet om värdeöverföring fattas eller verkställs. Att koncernen ska vara av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen. Utländska moderbolag kommer således omfattas.

Det bör dock noteras att det inte finns något hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st. 4 punkten aktiebolagslagen. Berörda företag kan därför lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.