Gäller kontroller av värdeöverföringar 2021 även utländska moderbolag?

Regeringen har föreslagit att stödet för korttidsarbete ska förlängas för perioden 1 december fram till den 30 juni 2021. Förlängningen föreslås i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd (korttidsarbete 2021). Samtidigt föreslås ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete. Den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen föreslås träda i kraft 15 februari 2021. En av de föreslagna ändringarna är att arbetsgivare inte ska ha rätt till stöd om arbetsgivaren under stödperioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.

Förslaget innebär också att om en arbetsgivare ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), gäller vad som anges om värdeöverföringar ovan även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Den avgörande tidpunkten för frågan om koncerntillhörighet föreligger eller inte är den tidpunkt då beslutet om värdeöverföring fattas eller verkställs. Att koncernen ska vara av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen. Utländska moderbolag kommer således omfattas.
Det bör dock noteras att förslaget tillåter att arbetsgivare lämnar koncernbidrag under stödperioden.

Läs mer om förutsättningar för korttidsarbete 2021 här.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.