Hur fungerar processen för överklagan?

Företag har tre veckor på sig att överklaga beslut från Tillväxtverket. Först prövar Tillväxtverket om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras. Både vid fall när Tillväxtverket står fast vid sitt beslut och när beslutet bedömts vara felaktigt överlämnas överklagandet, tillsammans med eventuellt ändringsbeslut, till förvaltningsrätten.

Därefter prövar förvaltningsrätten om Tillväxtverkets beslut är riktigt. Domen skickas både till Tillväxtverket och till företaget.
‐Vid avslag av överklagandet har företaget möjlighet att överklaga domen inom tre veckor.
‐Vid bifall eller återförvisning av överklagandet kan Tillväxtverket överklaga domen inom tre veckor.

Om domen inte överklagas får den laga kraft när överklagandetiden har passerat.

Om domen överklagas till högre instans –kammarrätten – krävs det prövningstillstånd.

Ett bifallet eller återförvisat ärende fördelas till handläggare för vidare hantering.
- Vid bifallna överklaganden följer vi domstolens dom
‐ Återförvisade ärenden måste prövas på nytt, utifrån domstolens dom och alla övriga handlingar i ärendet.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.