Hur kan jag visa att jag har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter?

För att kunna säga att svårigheterna är tillfälliga måste företaget ha en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Företag som bedrivit verksamhet längre än en konjunkturcykel kan ofta med hjälp av ekonomisk data se hur företagets ekonomiska utveckling sett ut över tid. Konjunkturcykel är alltså den period där det går att se både upp- och nedgångar i den allmänna ekonomin. Företaget behöver däremot inte ha haft en enbart positiv ekonomisk utveckling över tid. Det kan ha haft tillfälliga nedgångar eller vissa finansiella svagheter, så länge företaget är konkurrenskraftigt på lång sikt.

Ett ganska nystartat företag kan ha svårare att påvisa att de ekonomiska svårigheterna endast är tillfälliga. Nystartade företag måste därför i högre utsträckning basera sin bedömning på antaganden och prognoser om hur verksamheten hade utvecklats om företaget inte hade drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter.

Exempel på hur de ekonomiska svårigheterna kan visa sig:
  • Minskad nettoomsättning – Nettoomsättning är intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms), och annan skatt som är direkt knuten till omsättning.
  • Minskat rörelseresultat – Rörelseresultat är intäkter minus kostnader. Det visar företagets vinst eller förlust före räntor och skatter.
  • Försämrad likviditet – Likviditet används för att beskriva ett företags betalningsförmåga. Likvida medel är tillgångar som är direkt tillgängliga och kan användas omedelbart. Det kan exempelvis vara kontanter i företagets kassa och pengar på olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.
  • Ökad skuldsättningsgrad – Skuldsättningsgrad är lån som löper med ränta delat med eget kapital, det vill säga företagets finansiella styrka.
  • Minskad orderingång – Orderingång är beställningar som kommit in till företaget under en viss period. I detta sammanhang avses det ekonomiska värdet av orderingången.
Läs mer här om tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och se exempel på vilken typ av underlag som kan lämnas:
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.