Hur påverkas stödet för arbetstagare vid verksamhetsövergång till ny arbetsgivare?

Enligt lagen måste en arbetsgivare ha varit registrerat som arbetsgivare i jämförelsemånaden för att kunna ansöka om stöd. Lagen säger också att preliminärt stöd endast får lämnas för arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren i jämförelsemånaden.

Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från ett företag till ett annat, där också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergår på det nya företaget, kan det nya företaget ses som ett företag som kan ha rätt till stöd för korttidsarbete. Detta kan gälla till exempel när en franchisetagare tar över en verksamhet, vid fusion, inkråmsöverlåtelse eller liknande. Det gäller dock inte vid en övergång i samband med konkurs.

I ansökan ska en redogörelse för hur verksamhetsövergången har gått till bifogas. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av övergången samt underlag som styrker verksamhetsövergången så att Tillväxtverket kan göra en rimlig bedömning av om den nya arbetsgivaren är stödberättigad. Redogörelsen ska innehålla information om till exempel vilket företag som gått över till det andra, vilka anställda det gäller samt avtal om överlåtelse.

Om du är medveten om att du har sökt stöd för en arbetstagare som har varit frånvarande pga. t ex föräldraledighet eller sjukskrivning i jämförelsemånaden hos den tidigare arbetsgivaren ska du i samband med din ansökan eller avstämning skicka med bilagor som förklarar denna frånvaro. Läs mer här.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Tänk på att arbetsgivaren som söker stödet måste ha varit registrerad som arbetsgivare senast 31 augusti 2020 för att kunna erhålla stöd 2021. Läs mer här.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.