Kan vi betala ut styrelsearvode utan att det påverkar vårt stöd för korttidsarbete?

En grundförutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Vilka åtgärder som kan anses tillgängliga får bedömas utifrån förhållandena hos den arbetsgivare som har ansökt om godkännande. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning av omständigheterna får göras i varje enskilt fall.  

Om styrelsearvodet och dess nivå är regelmässigt återkommande, är det Tillväxtverkets uppfattning att en sådan utbetalning av styrelsearvodet inte bör anses vara oförenligt förutsättningarna för stödet. Det bör dock noteras att om en bolagsstämma som hållits efter den 16 mars 2020 beslutat om att ett styrelsearvode, som normalt sett inte utgår för styrelsen, ska utgå eller om styrelsearvodet höjs i jämförelse med tidigare år, kan detta dock anses vara oförenligt med stödets förutsättningar. Tillväxtverket lämnar inte några bindande förhandsbesked utan en bedömning får göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet om arbetsgivaren kan anses ha uppfyllt förutsättningarna för stöd.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.