Vad gäller vid aktieutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd?

Ett godkännande för stöd vid korttidsarbete får bara lämnas om följande fyra omständigheter kan anses uppfyllda, nämligen:
  1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
  3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
  4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring i form av vinstutdelning, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Tillväxtverkets principiella bedömning är därför att arbetsgivare inte ska genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som genomförts före den 16 mars 2020.

En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning. I vissa fall kan det bakomliggande stämmobeslutet om utdelning påverka rätten till stöd. Exempelvis kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelningar och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer. Värdeöverföringar kopplade till avtalsförpliktelser som har uppkommit före den 16 mars 2020 kan i enskilda fall anses vara förenliga med lagens krav. Varje enskilt företag som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldigt att visa att rätt till stöd föreligger.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.