Till senaste kommentaren

Vad gäller vid värdeöverföringar såsom vinstutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd?

Gällande korttidsstödet 2021:

För stöd som mottas under perioden 1 december 2020 - 30 juni 2021 samt under perioden 1 juli - 30 september 2021 enligt de nya stödreglerna gäller följande:

Den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som trädde ikraft den 15 februari 2021 innehåller en lagreglering gällande vinstutdelning och andra värdeöverföringar som innebär att en arbetsgivare inte är stödberättigad om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period.

Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen, gäller vad som anges om värdeöverföringar även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Det finns inget hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st. 4 punkten aktiebolagslagen. Berörda företag kan därför lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.


Gällande korttidsstödet 2020:

För stöd som mottagits under perioden 16 mars-31 december 2020 enligt de tidigare stödreglerna gäller följande:

Mot bakgrund av införandet av bestämmelsen om värdeöverföringar i den nya, tillfälliga lagen (se ovan), förtydligade Tillväxtverket ytterligare om vad som gäller för värdeöverföringar under stöd som mottagits under 2020. Du hittar förtydligandet här.

Ett godkännande för stöd vid korttidsarbete får bara lämnas om följande fyra omständigheter kan anses uppfyllda, nämligen:
  1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  1. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
  1. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
  1. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring i form av vinstutdelning, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning eller vid tidpunkten för beslut om utdelning.

Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelningar och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer. Värdeöverföringar kopplade till avtalsförpliktelser som har uppkommit före den 16 mars 2020 kan i enskilda fall anses vara förenliga med lagens krav. Varje enskilt företag som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldigt att visa att rätt till stöd föreligger.

Läs mer om vad som utgör en värdeöverföring här.

Läs mer om vad som gäller avseende värdeöverföringar såsom koncernbidrag här: Vad gäller för värdeöverföringar såsom koncernbidrag för företag som ansöker om korttidsstöd?


Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.