Vad gäller för värdeöverföringar såsom koncernbidrag för företag som ansöker om korttidsstöd?

Mot bakgrund av regeringens förslag till nya regler, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar från 16 mars 2020 fram tills det att den nya lagen förväntas träda i kraft 15 februari 2021.

Ett godkännande för stöd vid korttidsarbete får bara lämnas om följande fyra omständigheter kan anses uppfyllda, nämligen:
  1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
  3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
  4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. 
 
Tillväxtverket gör bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas. Exempelvis är koncernbidrag inte att bedöma som en värdeöverföring om det koncernbolag som lämnar ett koncernbidrag till ett annat koncernbolag, får värdeöverföringen neutraliserad genom att det i samband med koncernbidraget mottar ett motsatt tillskott. För att vara ett motsatt tillskott ska överföringen motsvara nettot, dvs. koncernbidraget minskat med bolagsskatten hänförlig till koncernbidraget. 

Tillväxtverket tar hänsyn till koncernbidrag och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer. Värdeöverföringar kopplade till avtalsförpliktelser som har uppkommit före den 16 mars 2020 kan i enskilda fall anses vara förenliga med lagens krav. Varje enskilt företag som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldigt att visa att rätt till stöd föreligger.

OBS! Detta är regler som gäller för stödet fram till 15 februari 2021. Läs mer om regler som förväntas träda i kraft den 15 februari 2021 här som gäller förlängningen
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.