Vad gäller för löneökningar i korttidsarbete 2021?

Då stödet för korttidsarbete förlängts och därmed sträcker sig över en period då kollektivavtalade löneökningar är aktuella gör Tillväxtverket nu bedömningen att det under det förlängda stödet är möjligt att genomföra dessa avtalade löneökningar. I stödet för 2021 blir det även möjligt för företag utan kollektivavtal att göra branschenliga löneökningar. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs. exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Bedömningen innebär att det under det förlängda korttidsstödet, perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 samt perioden 1 juli - 30 september 2021, är förenligt med 5a § p. 4 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
  • att genomföra kollektivavtalade löneökningar, samt 
  • att genomföra löneökningar som är i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch där företaget verkar.
Detta innebär att löneökningar tillåts även för företag utan kollektivavtal, om dessa är i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch där företaget verkar.

Observera att ställningstagandet avser korttidsstödet 2021 och inte ändrar de förutsättningar som gällt under korttidsstödet 2020 (läs mer om dem här).

Genomsnittlig lön baseras på ordinarie lön före lönehöjning
Om löneökningar genomförs efter företagets jämförelsemånad ska (likt under stödet 2020) dessa utbetalningar av lönehöjningar inte påverka genomsnittlig löneminskning. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen innan lönehöjningen. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs. exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Gällande den förlängda perioden 1 juli - 30 september 2021:
Under förlängningen juli, augusti och september 2021 kommer jämförelsemånaden vara april 2021 för samtliga sökande.

Ny jämförelsemånad betyder att eventuella löneökningar som gjorts fram till och med april 2021 räknas in i arbetstagarnas ordinarie lön.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.