Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd.

Jämförelsemånad för förlängningen av korttidsstödet 2021, perioden juli-september
Under förlängningen juli, augusti och september 2021 kommer jämförelsemånaden vara april 2021 för samtliga sökande.

I och med ny jämförelsemånad kan arbetsgivare som nyanställt personal senast i april 2021 få stöd även för dessa anställda, förutsatt att övriga förutsättningar för stöd är uppfyllda. Ny jämförelsemånad betyder också att eventuella löneökningar som gjorts fram till och med april 2021 räknas in i arbetstagarnas ordinarie lön.

Jämförelsemånad för korttidsstödet 2021, perioden december 2020 till juni 2021
Om du inte har sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 under december 2020 till juni 2021 att vara september 2020.

Om du sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 under december 2020 till juni 2021 att vara samma som under 2020.

Jämförelsemånad för korttidsstödet 2020
För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020.Tillväxtverkets tidigare definition var enligt följande:

Den kalendermånad som infaller 3 månader före den månad då ansökan inkom eller månaden som inföll 3 kalendermånader innan startmånaden för perioden som företaget söker stöd för – beroende på vilken av dessa som är tidigast.
  • Exempel 1: Företag ABC sökte i april stöd för mars-juli (dvs bakåt i tiden, retroaktivt). Jämförelsemånaden är då 3 månader innan mars, dvs december.
  • Exempel 2: Företag DEF sökte i april stöd för april-juli. Jämförelsemånaden är då 3 månader innan april, dvs januari.    
  • Exempel 3: Företag GHI sökte stöd i april för maj-juli (dvs framåt i tiden). Jämförelsemånaden är då 3 månader innan april, dvs januari. 
Jämförelsemånaden är densamma för ett organisationsnummer, dvs ett företag har endast en jämförelsemånad.

Har du fler ansökningar sedan tidigare är din jämförelsemånad utifrån det ärende som har tidigast stödmånad.

För mer information om hur Tillväxtverket tillämpat jämförelsemånad under 2020, läs här: Så tillämpar Tillväxtverket jämförelsemånad

Efter dom från Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Domstolens dom, som beslutades 2021-06-18, skiljer sig från Tillväxtverkets tidigare tolkning av jämförelsemånad för korttidsarbete 2020.

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader innan Tillväxtverket fattade beslut om godkännande av stöd.

De företag som berörs har möjlighet att begära ändring av jämförelsemånad till Högsta förvaltningsdomstolens definition. En ändring av jämförelsemånad kan ske på två olika sätt:
  • Genom begäran av ändring av jämförelsemånad om företaget har ett pågående ärende där beslut i slutavstämning inte är fattat.
  • Genom begäran av omprövning om företaget har fått beslut i slutavstämning som har fått laga kraft. 
Företag bör noga överväga innan de begär ändring av jämförelsemånad. Det är företaget som avgör om företaget vill använda möjligheten att begära ändring av jämförelsemånad. Alla företag gynnas dock inte av att byta jämförelsemånad och ett byte kan därför innebära ett lägre stöd för korttidsarbete. Ändringsbegäran förlänger handläggningstiden.

Mer information finns samlad på följande länkar:
Dom om jämförelsemånad - information till dig som har stöd till korttidsarbete
Begäran om ändrad jämförelse­månad

Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.