Vi har sagt upp anställda som vi vill återanställa, kan vi permittera personerna igen?

Stöd för korttidsarbete kan endast bli aktuellt om arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och att dessa inte rimligen kunnat förutses eller undvikas, samt att arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Om en arbetsgivare återanställer personal under stödperioden, är det viktigt att arbetsgivaren i dessa fall tydligt kan motivera behovet till den personal som anställts, utifrån att det till exempel handlar om en verksamhetskritisk roll eller i övrigt är affärsmässigt motiverat. Det är alltså arbetsgivaren som har bevisbördan för att visa att en återanställning är förenlig med de krav som nämnts ovan för mottagande av stöd. Mer om verksamhetskritisk personal finns att läsa här.

Förutsatt att medarbetaren varit anställd under jämförelsemånaden med samma eller en högre sysselsättningsgrad jämfört med den eventuella stödmånaden, samt att företaget i övrigt uppfyller de krav som finns kopplat mottagande av stöd, till exempelvis skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, bör det inte föreligga några hinder för att medarbetaren som återanställts kan delta i framtida korttidsarbete. Läs mer om jämförelsemånaden på följande sida.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.