Vi har sagt upp anställda som vi vill återanställa, kan vi permittera personerna igen?

Stöd för korttidsarbete kan endast bli aktuellt om arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och att dessa inte rimligen kunnat förutses eller undvikas, samt att arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Om en arbetsgivare återanställer personal under stödperioden, är det viktigt att arbetsgivaren i dessa fall tydligt kan motivera behovet till den personal som anställts, utifrån att det till exempel handlar om en verksamhetskritisk roll eller i övrigt är affärsmässigt motiverat. Det är alltså arbetsgivaren som har bevisbördan för att visa att en återanställning är förenlig med de krav som nämnts ovan för mottagande av stöd. Mer om verksamhetskritisk personal finns att läsa här.

Förutsatt att medarbetaren varit anställd under jämförelsemånaden med samma eller en högre sysselsättningsgrad jämfört med den eventuella stödmånaden, samt att företaget i övrigt uppfyller de krav som finns kopplat mottagande av stöd, till exempelvis skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, bör det inte föreligga några hinder för att medarbetaren som återanställts kan delta i framtida korttidsarbete. Läs mer om jämförelsemånaden på följande sida.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.