Vilka företag ska lämna revisorsyttrande?

Om ditt företag ansöker om korttidsstöd och har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor.

Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Lönesumman är summan av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar. Sociala avgifter ska inte räknas in i lönesumman.

Tänk på att revisorsyttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan. Handläggningstiden riskerar att fördröjas avsevärt om revisorsyttrandet saknas.

Läs mer om revisorsyttrande och vad det ska innehålla här.

Läs mer om revisorsyttrande för förlängningen juli-september 2021 här.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.